کمیته حسابرسی

شمس الله محمدی

  • اهم سوابق: عضو هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی، معاونت مالي و اداري امور شرکتهای شرکت سرمايه گذاری و توسعه صنايع سيمان، مدیر مالی  شرکتهای سیمانی و غیره
  • تاریخ انتصاب: 1398/11/27

 

هادي پارسان

  • اهم سوابق: سرپرست حسابرسي موسسات و مدير و معاون مالي در شركتهاي مختلف
  • تاريخ انتصاب: ١٤٠٠/٠٢/٢٥

 

علي اسماعيل زاده مقری

  • اهم سوابق: معاونت مالي و اداری و اقتصادی و مشاور مالی شرکتها و موسسات مختلف ، کارشناس رسمی دادگستری
  • تاریخ انتصاب: 1399/01/31