کمیته حسابرسی

شمس الله محمدی

  • اهم سوابق: عضو هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی، معاونت مالي و اداري امور شرکتهای شرکت سرمايه گذاری و توسعه صنايع سيمان، مدیر مالی  شرکتهای سیمانی و غیره
  • تاریخ انتصاب: 1398/11/27

 

فرشاد شاهوردی

  • اهم سوابق: حسابرس ارشد، کارشناس بودجه و حسابداری ارشد، مدیر مالی ، کارشناس رسمی دادگستری
  • تاریخ انتصاب: 1395/02/26

 

علي اسماعيل زاده مقری

  • اهم سوابق: معاونت مالي و اداری و اقتصادی و مشاور مالی شرکتها و موسسات مختلف ، کارشناس رسمی دادگستری
  • تاریخ انتصاب: 1399/01/31