کمیته انتصابات

 

شمس الله محمدي

  • اهم سوابق: عضو هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی، معاونت مالي و اداري امور شرکتهاي شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان، مدیر مالی  شرکتهای سیمانی و غیره
  • تاریخ انتصاب: 1399/02/28

 

محسن کلاه کج

  • اهم سوابق: مدیریت پروژه و مشاور در سایر شرکتها
  • تاریخ انتصاب: 1399/02/28

 

مهدی سهرابی

  • اهم سوابق: مدیریت عامل و مدیریت در سایر شرکتها
  • تاریخ انتصاب: 1399/02/28