سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

سیمان پوزولانی ویژه جهت استفاده در ساخت سدها و بتن ریزی های بسیار حجیم که نیاز به حرارت هیدراسیون بسیار کم می باشد استفاده می شود. درصد پوزولان موجود در سیمان با توجه به درخواست و نظر مشتریان بین 15 تا 30 درصد قابل تنظیم می باشد.

مشخصات فنی

*Chemical Analysis
Loss on Ignition
%2.1
Max = 5
SiO2
%28.3
-
Al2O3
%8.6
-
Fe2O3
%4.2
-
CaO
%52.4
-
MgO
%1.8
Max = 5
SO3
%2.4
Max = 4
Cl
%0.02
Max = 0.1
Insoluble Residue
-
-
Free CaO
%1.6
-
Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)
%1.2
-
C3S
-
-
C2S
-
-
C3A
-
-
C4AF
-
-
*Physical Tests
Fineness/Blaine
(cm2/g) 3500
Min = 3200
Fineness/Residue On Sieve 90µ
%2.0
-
Setting Time/Initial
Minute 200
Min = 60
Setting Time/Final
Hour 3:50
Max = 7
Compressive Strength/3 Days
Kg/cm2 205
Min= -
Compressive Strength/7 Days
Kg/cm2 300
Min=150
Compressive Strength/28 Days
Kg/cm2 420
Min=275
Soundness/Autoclave Expansion
%0.1
Max=0.8