سهامداران

 سهامداران                                                                                                           درصد مالكيت

شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سهامي عام )                                                 59%

شركت سرمايه گذاري ملي ايران ( سهامي عام )                                                                   13%

شركت گروه مالي بانك مسكن ( سهامي عام )                                                                      2%

سایر( اشخاص حقوقی و حقیقی )                                                                                    26%