مناقصه عمومی انتخاب مشاور

وضعیت: 
پایان یافته
تاریخ شروع: 
1393/4/14
تاریخ پایان: 
1393/5/04

فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور

گروه صنایع سیمان کرمان ( شرکت سهامی عام ) درنظر دارد فعالیت مشاوره درزمینه : بررسي ميداني خطوط فعلي ( از معادن تا بارگيرخانه ) و امكان سنجي احداث واحد جديد توليد سيمان خاكستري و يا افزايش ظرفيت واحدهاي موجود در قالب طرح توجيهي فني و اقتصادي. را به یکی از شرکتهای مهندسین مشاور که دارای امکانات کافی  سوابق وتجارب اجرائی مرتبط وگواهی تائید صلاحیت معتبر میباشند ، واگذار نماید .

لذا ، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد وشرایط شرکت درمناقصه با دردست داشتن معرفی نامه کتبی با مهر وامضاء مجاز ورسيد واريز مبلغ يك مليون ريال به حساب شماره 0106432704008 سيبا بانك ملي ايران تاده روز پس از انتشار آگهي به آدرس زیر مراجعه نمایند .

 

تهران – بلوار آفریقا – کوچه فرزان شرقی – شماره 3

گروه صنايع سيمان کرمان ( شركت سهامي عام )

نوع: 
آگهی مناقصه