مدیران

آقای فریدون رحمانی

 • سمت: مدیر عامل
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای داود خانی اجاقکندی

 • سمت: معاونت مالی و اداری
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای فرود عزیزی طاس احمدی

 • سمت: رئیس کارخانه
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای رضا صاحب قدم لطفی

 • سمت: مدیر اداری و منابع انسانی
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

 

آقای آرش ایرانپور

 • سمت: مدیر حسابرسی داخلی
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای سیاوش بزرگی

 • سمت: مدیر مالی و اقتصادی
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای حسین آقا ملائی

 • سمت: مدیر بازاریابی و فروش
 • شماره تماس: 32120991-034
 • آدرس: كرمان، بلوار جمهوري اسلامي، روبروي هتل پارس ،  طبقه فوقاني بانك سپه، واحد 2

آقای محمدرضا صالحی

 • سمت: مدیر تامین و تدارکات
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای محمدرضا رمضانی سربندی

 • سمت: مدیر تعمیرات مکانیک و تاسیسات
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای مسعود میرزائی باغینی

 • سمت: مدیر تعمیرات و نگهداری برق و الکترونیک
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای رضا فرازمند

 • سمت: مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای احمد مبشری

 • سمت: مدیر بهره برداری و تولید
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای سید ولی موسوی قوام

 • سمت: مدیر فنی و مهندسی
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای محسن کارگر

 • سمت: مدیر حراست
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران

آقای مهدی رفیع زاده

 • سمت: مدیر سیستمها و روشها
 • شماره تماس: 32910251-034
 • آدرس: كرمان، كيلومتر 17 جاده تهران