اعضاء هیئت‌ مدیره

 

 • نام عضو هیئت مدیره: شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان (سهامي خاص)
  • نام نماینده عضو حقوقی: فريدون رحماني
  • سمت: مديرعامل و عضو هیئت مدیره
  • موظف
  • مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

 

 • نام عضو هیئت مدیره: شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)
  • نام نماینده عضو حقوقی: حسين صفري
  • سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
  • غیر موظف
  • مدرک تحصیلی: دكترا

 

 • نام عضو هیئت مدیره: شرکت سيمان مازندران (سهامي عام)
  • نام نماینده عضو حقوقی: جواد سلطاني نژاد
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • غیر موظف
  • مدرک تحصیلی: دكترا

 

 • نام عضو هیئت مدیره: شرکت سيمان شمال (سهامي عام)
  • نام نماینده عضو حقوقی: داود خاني
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • موظف
  • مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

 

 • نام عضو هیئت مدیره: شرکت سيمان فيروزکوه (سهامي خاص)
  • نام نماینده عضو حقوقی: فرود عزيزي طاس احمدي
  • سمت: رئیس هیئت مدیره
  • غیر موظف
  • مدرک تحصیلی: ليسانس